Effect of Coding-Based Instructional Interventions on Learners' Attitudes: A Mixed-Meta Study

Yunus Doğan*, Veli Batdi**, Hülya Tüfekci***
* State University, Eastern Turkey.
** Department of Curriculum and Instruction, Gaziantep University, Turkey.
*** State School of Ministry of Education, İzmir, Turkey.
Periodicity:October - December'2022
DOI : https://doi.org/10.26634/jet.19.3.19267

Abstract

The concept of "21st century skills" has entered our lives in the recent past and has been used to describe the skills that our children should be equipped with while preparing them for the future world. Coding skill, in this regard, is seen as a new 21st century skill that is assumed to be a part of logical reasoning. The main purpose of the present research is to examine the use of coding-based interventions in learning environments from various perspectives and reveal their effects on student attitudes in detail with a research synthesis based on the mixed-meta method. Primarily, a quantitative metaanalysis was used to determine the effects of coding-based practises on student attitudes. Another process that will enrich the content reached in the study and add a qualitative dimension to it is the meta-thematic analysis stage. As a result of the meta-analysis, the effect size reached is moderate (g = 0.555), and the effect of the related practises on the learners' attitude scores is positive. As a result of the meta-thematic analysis carried out in order to further consolidate the findings of the meta-analysis, five major themes emerged: the effect of coding-based instruction on the cognitive dimension, its effect on the affective dimension, its contribution to 21st century skills, its contribution to personal and professional development, and difficulties encountered in coding-based instruction.

Keywords

Coding, Coding-Based ?nstruction, Meta-Analysis, Meta-Thematic Analysis, Mixed-Meta Method.

How to Cite this Article?

Doğan, Y., Batdi, V., and Tüfekci, H. (2022). Effect of Coding-Based Instructional Interventions on Learners' Attitudes: A Mixed-Meta Study. i-manager’s Journal of Educational Technology, 19(3), 45-62. https://doi.org/10.26634/jet.19.3.19267

References

[1]. Abdüsselam, M. S., & Uzoğlu, M. (2020). Öğrencilerin kodlamaya yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 5818-5840. https://doi.org/10.26466/opus.802939
[2]. Akkoyunlu, B., & Tuğrul, B. (2002). Okulöncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 12-21.
[3]. Akkuş, A., & Bilgin, E. A. (2021). Ortaokul öğrencilerinin kodlamaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences and Hümanities, 6(12), 21-30. https://doi.org/10.46872/pj.262
[4]. Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. Elementary Education Online, 13(1).
[5]. Alkan, A. (2019). Özel yetenekli öğrencilerin bilgisayar oyunları destekli kodlama öğrenimine yönelik tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 113-128.
[6]. Altay, G. (2019). Arduino Kullanımının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Programlamaya Yönelik Tutumlarına Olan Etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[7]. Avcı, E., Okuşluk, F., & Yıldırım, B. (2021). The effect of STEM-based robotic coding activities on gifted students' attitudes towards coding. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7(2), 228-235.
[8]. Aytekin, A., Çakır, F. S., Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 24-41.
[9]. Batdı, V. (2019). Meta-Tematik Analiz: Örnek Uygulamalar. Anı Yayıncılık, Ankara.
[10]. Batdı, V. (2020). İlköğretim ikinci kademede matematik dersinde oyunsal uygulamaların karma-meta ile analizi. In 4th Asıa Pacıfıc International Modern Sciences Congress (pp. 102-115).
[11]. Batdı, V. (2021). Yabancılarda dil öğretiminde teknolojinin kullanımı: Bir karma-meta yöntemi. Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 1213-1244. https://doi.org/10.37669/milliegitim.942631
[12]. Borenstein, M., Hedges, L. V., & Rothstein, H. (2007). Introduction to Meta-Analysis. Retrieved from https://www.metaanalysis.com/downloads/Meta%20Analysis%20Fixed%20vs%20Random%20effects.pdf
[13]. Cevahir, H., & Özdemir, M. (2017). Programlama öğretiminde karşılaşılan zorluklara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu içinde, (pp. 320-335).
[14]. Ceylan, V. K., & Gündoğdu, K. (2018). Bir olgubilim çalışması: kodlama eğitiminde neler yaşanıyor? Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 1-34. https://doi.org/10.17943/etku.340103
[15]. Çavdar, D., & Şahan, H. H. (2019). Matematik dersinde akademik başarı, öz yeterlik ve matematik dersine yönelik tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 979-999. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.605618
[16]. Çetin, E. (2012). Bilgisayar Programlama Eğitiminin Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
[17]. Demirer, V., & Sak, N. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
[18]. Deniz, T. (2021). Farklı Görsel Programlarla Tasarlanan Kodlama Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarı ile Kodlamaya Karşı Tutum ve Öz- Yeterliklerine Etkisi (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
[19]. Dinçer, B. (2019). Eğitsel Robotik Uygulamalarıyla 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerde Cebirsel Akıl Yürütmenin Gelişimi: Bir Öğretim Deneyi (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir).
[20]. Dönmez, M. C. (2020). Robotik Uygulamaların Aday Öğretmenlerin STEM Farkındalıkları, Fen Öğretmeye Yönelik Öz Yeterlikleri ve STEM'e Yönelik Tutumları Üzerine Etkileri (Unpublished master's thesis, Kırşehir Ahi Evran University).
[21]. Eğin, F. (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Doctoral dissertation, Ege Üniversitesi, İzmir).
[22]. El-Abd, M. (2017). A review of embedded systems education in the Arduino age: Lessons learned and future directions. International Journal of Engineering Pedagogy, 7(2),79-93.
[23]. Emiroğlu, M. U. (2021). İlkokul Kodlama Eğitiminde Hikayenin Öğrencilerin Blok Temelli Kodlama Başarılarına, Kodlama Eğitimine Yönelik Tutumlarına ve Etkinlik Algılarına Etkisi (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
[24]. Erol, A. S. (2010). Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Bilginin Önemi ve Dijital Bilgi Merkezleri (Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı).
[25]. Erten, E. (2019). Kodlama ve Robotik Öğretimi Üzerine bir Durum Çalışması (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
[26]. Esgil, M., & Gündüz, Ş. (2019). Kodlama etkinliklerinin öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum ve bilişim dersine duyuşsal katılımları üzerine etkisi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 162-174. https://doi.org/10.38151/akef.643471
[27]. Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and metaanalysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8. https://doi.org/10.3102/0013189X005010003
[28]. Güleryüz, B. G. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Ders İçi Robotik Kodlama Etkinliklerinin Blok Tabanlı Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısına Etkisi ve Robotik Kodlama Hakkındaki Görüşleri (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[29]. Karabak, D., & Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sinif öğrencileri için yazilim geliştirme alaninda müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 21(2-3), 163-169.
[30]. Keçeci, G., Burcu, A. L. A. N., & Zengin, F. (2017). Sınıf öğrencileriyle stem eğitimi uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-17.
[31]. Keçeci, G., Burcu, A. L. A. N., & Zengin, F. K. (2016). Eğitsel bilgisayar oyunları destekli kodlama öğrenimine yönelik tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 11(3), 184-194.
[32]. Kert, S. B., & Uğraş, T. (2009). Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch örneği. In The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.
[33]. Keskinsoy, A. (2010). Mesleki Liselerde Görsel Programlama Başarısını Etkileyen Faktörler (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
[34]. Kiliç, Ş. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kapsamında Kodlama Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[35]. Konyaoğlu, C. (2019). Robotik Kodlama Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkileri ve Öğrencilerin Robotik Kodlama Etkinliklerine İlişkin Görüşleri (Unpublished master's thesis, Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye).
[36]. Koparan, E. T., Yüksel, B., & Koparan, T. (2021). Arduino ile Programlamanın öğrencilerin fen bilimlerine yönelik başarı, öz yeterlilik ve tutumlarına etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 118-127.
[37]. Kuş, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğretiminde Robotik Modüllerin Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).
[38]. Mack, C. (2012). How to write a good scientific paper: acronyms. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 11(4), 040102-040102. https://doi.org/10.1117/1.JMM.11.4.040102
[39]. Natro. (2021). 2021'in En Popüler Programlama Dilleri. Retrieved from https://www.natro.com/blog/2021in-en-populer-programlama-dilleri/
[40]. Numanoğlu, M., & Keser, H. (2017). Programlama öğretiminde robot kullanımı-mbot örneği. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 497-515. https://doi.org/10.14686/buefad.306198
[41]. Otu, T., (2020). Kodlama Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Etkisi (Yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bolu).
[42]. Ökte, A. (2019). Ön Lisans Öğrencilerinin Programlama Dili Öğretimine Yönelik Genel Görüşleri, Karşılaştıkları Zorluklar ve Önerilerinin İncelenmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[43]. Özdoğru, E. (2013). Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanı İçin Lego Program Tabanlı Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi (Doctoral dissertation, Dokuz Eylül ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü).
[44]. Partnership for 21st Century Skills. (2009). Curriculum and İnstruction: A 21st Century Skills İmplementation Guide. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519422.pdf
[45]. Patrick, D. L., Cheadle, A., Thompson, D. C., Diehr, P., Koepsell, T., & Kinne, S. (1994). The validity of self-reported smoking: a review and meta-analysis. American Journal of Public Health, 84(7), 1086-1093.
[46]. Ramazanoğlu, M. (2021). Robotik kodlama uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarına ve bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algılarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 163-174.
[47]. Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017a). İlköğretim düzeyinde programlama eğitimi: Yurt dışı ve yurt içi perspektifinden bir bakış. Akademik Bilişim Konferansı, 1-5.
[48]. Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017b). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, (pp. 78-90).
[49]. Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3(5), 1-13.
[50]. Şahutoğlu, N. G. (2018). Eba Kodlama Modülü Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi ve Modüle İlişkin Öğrenci Görüşleri (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[51]. Totan, H. N. (2021). Blok Tabanlı Kodlama Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri ve Kodlama Öğrenimine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Blocky Örneği (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
[52]. Uzunboylar, O. (2017). Ortaokul Düzeyinde Kodlama Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir).
[53]. Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
[54]. Yaşar, H. (2021). Çevrimiçi ve Yüz Yüze Kodlama Eğitiminde Oyunlaştırma Ögeleri Kullanımının Akademik Başarı, Motivasyon ve Tutuma Etkisi (Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sakarya).
[55]. Yecan, E., Özçınar, H., & Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1). https://doi.org/10.17051/io.2017.80833
[56]. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
[57]. Yüksel, S. (2017). Scratch Programı Öğretiminde Ayrılıp Birleşme Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumuna Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
If you have access to this article please login to view the article or kindly login to purchase the article

Purchase Instant Access

Single Article

North Americas,UK,
Middle East,Europe
India Rest of world
USD EUR INR USD-ROW
Pdf 35 35 200 20
Online 35 35 200 15
Pdf & Online 35 35 400 25

Options for accessing this content:
  • If you would like institutional access to this content, please recommend the title to your librarian.
    Library Recommendation Form
  • If you already have i-manager's user account: Login above and proceed to purchase the article.
  • New Users: Please register, then proceed to purchase the article.