The Effect of the Drama Method on Skills: A Meta-Mixed Method Study

Esat Yildirim*
Department of Basic Education Classroom Education, Kilis 7 Aralik University, Kilis, Turkey.
Periodicity:March - May'2022

Abstract

In this study, the size of the effect of the drama method on skills was analyzed with meta-analysis and the meta-synthesis method. A literature review was conducted on national studies. Postgraduate thesis, doctoral thesis and articles written between 1990-2020 were scanned in Turkish and English from national and international databases to include with the meta-analysis method. After a literature review, it was found that 34 studies conducted at the national level met the inclusion criteria. The Comprehensive Meta-Analysis v2.0 (CMA) Statistical Package Program was used in data analysis, MetaWin program was preferred to calculate the normality distrubition graphs. The Cohen's d effect level was calculated separately for each study, and then general effect levels and significance values were found. The classification of Cohen et al. (2007) was used to evaluate the effect size. According to the data obtained from the analysis, it was concluded that the drama method had a moderate (Cohen's d=0.950) effect on skills. No publication bias was found according to the Funnel plot, Rosenthal Safe N, Duval, and Tweedie test results in the studies included in the analysis analyzed. The publication year, publication type, education level, number of samples, geographical region, application week, application hour, and subject area that might have an effect on the effect size were determined and analyzed as moderator variables. It was concluded that the size of the effect of the drama method on skills differed according to the application week, application hour, and subject area moderators, and that it does not change according to the publication year, publication type, education level, number of samples, and geographical region moderators. In the meta-synthesis data, it was determined that drama give students a many skills, especially speaking, writing, and communication skills. In addition, it can be said that the data obtained from both meta-analysis and metasynthesis are compatible with and support each other. The results of the study show that the drama method is effective at enhancing the skills at the basic education level and suggested for the teachers and researchers to use this method in gaining and developing skills.

Keywords

Skill, Drama method, Meta-analysis, Meta-synthesis Preschool, Primary School.

How to Cite this Article?

Yildirim, E. (2022). The Effect of the Drama Method on Skills: A Meta-Mixed Method Study. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 17(4), 11-32.

References

[1]. Adıgüzel, F. B. (2017). “Yaratıcı Dramayla Kitap Kurdu Olunur mu?” Çocuk Kitaplarıyla Okuma Sevgisi ve İlgisi Kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394. https://doi.org/10.16916/aded.331238
[2]. Adıgüzel, Ö. (2019). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
[3]. Akar-Vural, R., & Somers, J. W. (2016). Hümanist ilköğretim programları için ilköğretimde drama: Kuram ve uygulama. Pegem Akademi.
[4]. AKDEMİR, H., & KARAKUŞ, M. (2016). Yaratici drama yönteminin akademik başari üzerine etkisi: Bir meta-analiz çalişmasi. International Journal of Active Learning, 1(2), 55-67.
[5]. AKFIRAT, F. Ö. (2004). Yaratıcı dramanın işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(01), 9-22.
[6]. Akgöz, S., Ercan, İ., & İsmet, K. A. N. (2004). Metaanalizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
[7]. Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[8]. Akyüzlüer, F. (2007). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin müzik becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[9]. Alacapinar, F. G., & Uysal, H. (2020). A meta-analysis of the effectiveness of the method of creative drama in math courses in regard to student scores in achievement, attitude and retention. Research in Pedagogy, 10(2), 265-284.
[10]. Altınova, H. H., & Adıgüzel, Ö. (2012). Effect of creative drama method to self-esteem level. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 145-164.
[11]. Altıntaş, H. (2010). İlköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin işlenişine göre hazırlanan drama yönelimi eğitim programının istenen davranışları kazandırmaya etkisi. (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).
[12]. Alvarado, J. S. (2017). The use of theater and drama techniques to foster speaking skills in the English class. Revista de Lenguas Modernas, 26, 305-317.
[13]. Aydın, S. M. (2013). Türkiye'de Ilkokul Dördüncü Sınıfta Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
[14]. Aykaç M. and Çetinkaya G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 671-682.
[15]. Aykaç, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Metinleriyle Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Anlatma Becerilerine Etkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[16]. Bahadırhan, D. (2019). Ortaokul ve Liselerde Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[17]. Bakioğlu, A., & Göktaş, E. (2018). Bir eğitim politikası belirleme yöntemi: Meta lnaliz. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-54.
[18]. Bakioğlu, Ö., & Özcan, Ş. (2016). Meta-Analiz (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
[19]. Balaban, H. A. (2019). İngilizce konuşma becerilerini geliştirmede yaratıcı drama: Bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
[20]. Başdaş, F., & Vural, R. A. (2017). Drama temelli dijital hikâye anlatıcılığı programının 6 yaş çocuklarının bazı sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-30. https://doi.org/10.30803/adusobed.335056
[21]. Batdı, V., & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1459-1470. https://doi.org/10.12738/estp.2015.6.0156
[22]. Batdi, V., & Elaldi, S. (2020). Effects of Drama Method on Social Communication Skills: A Comparative Analysis. International Journal of Research in Education and Science, 6(3), 435-457.
[23]. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2021). Introduction to Meta-analysis. John Wiley & Sons.
[24]. Borlat, G. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Kaygısı ve Motivasyonuna Etkisi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
[25]. Cakmakci, E. (2009). Examination of the Effect of Drama Lessons on 4th Grade Students of Primary School when Bringing in the Abilities of Decision Making (Unpublished Master's Thesis). Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir.
[26]. Cantürk Günhan, B. (2016). Türkiye'de uygulanan drama temelli eğitimin matematik başarısına etkisi: Bir Meta-Analiz çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 145-162.
[27]. Ceylan, R., & Gök Çolak, F. (2019). The effect of drama activities on the life skills of five-year-old children. International Education Studies, 12(8), 46-58.
[28]. Ceylan, R., Gk, O. F., & Demir, B. (2019). The effect of drama activities on five-year-old children's social skills. Educational Research and Reviews, 14(12), 434-442. https://doi.org/10.5897/ERR2019.3739
[29]. Cohen, L., Manion, L., & Marrison, K. (2007). Research in Education Sixth Edition. Routhledge Falmer, USA.
[30]. Conard, F. (1992). The Arts in Education and a Meta- Analysis. Purdue University, West Lafayette.
[31]. Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis 2nd Edition. Russell Sage Foundation, (pp. 1-615).
[32]. Cömertpay, B. (2006). Dramanın 5-6 yaş grubu çocuklarının dil edinimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
[33]. Çakir, O., Baysal, Z. N., & Funda, İ. Y. (2019). Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Journal of Theoretical Educational Science, 12(3), 1044-1066. https://doi.org/10.30831/akukeg.441204
[34]. Çakmakcı, E. (2009). Karar verme becerilerinin kazandırılmasında drama dersinin ilköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, (Master's thesis, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[35]. Çakmakçı, E. (2009). Karar verme becerilerinin kazandırılmasında drama dersinin ilköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
[36]. Çam Türkan, Ç. (2020). 6. sınıf Türkçe dersinde drama yöntemini kullanmanın öğrencilerin sosyal beceri ve derse karşı tutumuna etkisi, (Doctoral dissertation, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum).
[37]. Çelikbaş, L. A. (2019). Chrıstıne Nöstlınger'in Seçilmiş Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Yazma Becerisine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
[38]. Çer, E. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 379-400. http://doi.org/10.15390/EB.2017.7015
[39]. Çetingöz, D.,and Cantürk Günhan, B. (2012). The effects of creatıve drama actıvıtıes on socıal skılls acquısıtıon of chıldren aged sıx. Cukurova University Faculty of Education Journal, 41(2), 54-66.
[40]. De La Cruz R.E (1995). The Effects of Creative Drama on the Social and Oral Language Skills of Children with Learning Disabilities, (Doctoral Thesis İlllinois State University Bloomington).
[41]. DeCoster, J. (2004). Meta-Analysis Notes. Retrieved from http:www.stathelp.comnotes.html
[42]. Dempfle, A. (2006). Evaluation of Methods for Meta- Analysis of Genetic Linkage Studies for Complex Diseases and Application to Genome Scans for Asthma and Adult Height. (Docroral Thesis, Inaugural-Dissertation, Marburg Philipps-University, Marburg).
[43]. Dinçer, S. (2021). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
[44]. Ellis, P. D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results. Cambridge: Cambridge University Press.
[45]. Engin Gökbel, A. (2019). Okul Öncesi 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama Ve Sanat Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[46]. Erbay, F., & Doğru, S. S. Y. (2010). The effectiveness of creative drama education on the teaching of social communication skills in mainstreamed students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4475-4479. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.714
[47]. Erdoğan, M. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi, Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
[48]. Erkan, G., and Aykaç, M. (2014). Samet behrengi'nin kitaplarıyla kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerisi ve tutumlarına etkisi. Journal of International Social Research, 7(31), 600-610.
[49]. Er-Türküresin, H. (2020). The effect of using creative drama method on student achievement in the social studies course: A meta-analysis study. International Online Journal of Education and Teaching, 7(4), 1881-1896.
[50]. Eti, İ. (2010). Drama etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
[51]. Eti, İ., and Aktaş Arnas, Y. (2016). The effect of storybased creative drama activities on four-year-old childrens' expressive language development. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 17-32.
[52]. Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta analysis. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
[53]. Freeman, G. D., Sullivan, K., & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills, and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3), 131-138. https://doi.org/10.1080/00220670309598801
[54]. Gabitova, L., Shayakhmetova, L., & Beisembayeva, Z. (2018). The effectiveness of drama methods in the development of communication skills. Revista Publicando, 5(16 (1)), 308-315.
[55]. Galante, A., & Thomson, R. I. (2017). The effectiveness of drama as an instructional approach for the development of second language oral fluency, comprehensibility, and accentedness. Tesol Quarterly, 51(1), 115-142. https://doi.org/10.1002/tesq.290
[56]. Göktürk, Ö., Çaliskan, M., & Öztürk, M. S. (2020). The Effects of Creative Drama Activities on Developing English Speaking Skills. Journal of Inquiry Based Activities, 10(1), 1-17.
[57]. Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Ectj, 29(2), 75-91. https://doi.org/10.1007/BF02766777
[58]. Guli, L. A. (2004). The Effects of Creative Drama- Based Intervention for Children with Deficits in Social Perception. The University of Texas at Austin.
[59]. Gultekin, S.C., & Vural, R. A. (2019). The effects of drama based early stem program on scientific process and creative thinking in preschool education. Turkish Journal of Teacher Education, 8(2), 67-83.
[60]. Gül, Ş., and Sözbilir, M. (2015). Fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleştirilen ölçek geliştirme araştırmalarına yönelik tematik içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102.
[61]. Gültekin, S. C., & Vural, R. A. (2019). The effects of drama based early STEM program on scientific process and creative thinking in preschool education. Turkish Journal of Teacher Education, 8(2), 67-83.
[62]. Higgins, J. P. T., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539-1558.
[63]. Huedo-Medina, T. B., Sánchez-Meca, J., Marín- Martínez, F., & Botella, J. (2006). Assessing heterogeneity in meta-analysis: Q statistic or I² index?. Psychological Methods, 11(2), 193. https://doi.org/10.1037/1082-989X.11.2.193
[64]. Innes, M., Moss, T., & Smigiel, H. (2001). What do the children say? The importance of student voice. Research in Drama Education, 6(2), 207-221. https://doi.org/10.1080/13569780120070740
[65]. İsbir Abrekoğlu, B. (2019). Yaratıcı Dramanın Yaratıcı Yazma Becerisine ve Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi. Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
[66]. Jain, V., Sharma, R., & Singh, S. (2012). Doing metaanalysis in research: A systematic approach. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 78(3), 242.
[67]. Kahriman, M. (2014). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersi benim eşsiz yuvam temasındaki konuların drama yöntemine dayalı öğretiminin öğrencilerin iletişim, empati becerileri ve değer algıları üzerine etkisi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
[68]. Kamaraj, I. (2004). Sosyal becerileri derecelendirme ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve beş yaş çocuklarının atılganlık sosyal becerisini kazanmalarında eğitici drama programının etkisi, (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
[69]. Kara, Y., and Aslan, B. (2018). Drama Temelli Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğrencilerinin Sosyal Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Besinler Konusu Örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 15(1), 698-722.
[70]. Karabulut, Ö. (2020). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine ve Çevresel Duyarlılığına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
[71]. Kardas, M. N., & Koç, R. (2017). Effect of Drama Instruction Method on Students' Turkish Verbal Skills and Speech Anxiety. International Journal of Progressive Education, 13(1), 64-78.
[72]. Kardaş, N. (2018). Drama etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerin Türkçe dersi konuşma becerisi ve kaygısına etkisi: karma yöntem araştırması. Siirt Üniversitesi, Siirt.
[73]. Kış, A. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Yönelik Bir Meta-Analiz. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
[74]. Kiliç, Ş., & Tuncel, M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 55-81.
[75]. Kiyaker, S. (2017). 62-72 ay çocuklarının öz düzenleme becerisi üzerinde eğitici drama programının etkisinin incelenmesi. (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
[76]. Kocayörük, A. (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Becerilerini Geliştirmede Dramanın Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[77]. Kosucu, E., & Hursen, C. (2017). The effect of creative drama activities on candidate teachers' selfdirected skills. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(3), 148-156.
[78]. Köseoğlu, E. (2014). İlkokul 4. sınıflarda drama etkinlikleriyle işlenen derslerin öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
[79]. Küçükelmas, S. (2019). Yaratıcı Drama Eğitiminin 60-72 Aylık Çocukların Dikkat Gelişimine Etkisi. (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
[80]. Lee, B. K., Enciso, P., & Brown, M. R. (2020). The effect of drama-based pedagogies on K-12 literacy-related outcomes: A meta-analysis of 30 years of research. International Journal of Education & the Arts, 21(30), 1-30. http://doi.org/10.26209/ijea21n30
[81]. Lee, B. K., Patall, E. A., Cawthon, S. W., & Steingut, R. R. (2015). The effect of drama-based pedagogy on preK–16 outcomes: A meta-analysis of research from 1985 to 2012. Review of Educational Research, 85(1), 3-49.
[82]. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Program Evaluation, 1986(30), 73-84. https://doi.org/10.1002/ev.1427
[83]. Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical Metaanalysis. SAGE publications, Inc.
[84]. Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis. Oxford University Press.
[85]. Mantaş, S. (2014). Drama Etkinliklerinin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi Ve İşbirliği Davranışlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
[86]. McCaslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom (5th ed.). New York: Longman.
[87]. Memiş, A., Sever, E., & Bozkurt, M. (2016). Yaratıcı yazma ve yaratıcı drama yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yardımseverlik tutumlarına etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1685-1702.
[88]. Metin, G. G. (1999). Dramanın 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[89]. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). Nitel Veri Analizi (3.baskı). (Çev. Ed. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy) Ankara: Pegem Akademi.
[90]. Millah, R. I. (2019). Students' experience in playing drama: A focus on speaking skills: A case study at The Twelfth Grade Students of MA Asshiddiqiyah 3 Cilamaya Wetan-Karawang, (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
[91]. Nurhayati, D. A. W. (2016). Using local drama in writing and speaking: EFL learners' creative expression. Journal of English Language Teaching and Linguistics, 1(1), 51-77.
[92]. Özber, M. (2019). Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Oluşturulmuş Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Kaygısı, Yazmaya Yönelik Tutumu ve Yazma Öz Yeterliğine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
[93]. Özbey, Ö. F. (2017). Türkiye'de Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[94]. Özbey, Ö. F., & SARIKAYA, R. (2019). Türkiye'de drama yöntemi ile yapılan çalışmaların etkililiğinin incelenmesi: bir meta analiz çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 231-253. https://doi.org/10.30855gjes.2019.os.01.013
[95]. Özdemir Şimşek, P. I. N. A. R. (2020). Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. Yaratıcı Drama Hakemli Dergisi, 15(1), 63-84. https://doi.org/10.21612/yader.2020.004
[96]. Özden Ercan, G. (2019). Yaratıcı Dramanın Sınıf Ortamındaki Etkileşim Örüntüsüne Etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[97]. Öztürk, M., Akkan, Y., Kaplan, A., & Oktay, E. (2016). Drama yöntemiyle toplama işlemi: ilkokul birinci sinif öğrencilerinden yansimalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 183-202.
[98]. Palavan, Ö. (2017). Dramanın sınıf öğretmeni adaylarının özgüvenlerine ve problem çözme becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 187-202.
[99]. Pat, Ö. Ö., & Yilmaz, M. (2021). Impact of creative drama method on students' speaking skills. Journal of Theoretical Educational Science, 14(2), 223-245. https://doi.org/10.30831/akukeg.740277
[100]. Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (3.baskı). (Çev. Ed. M., Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
[101]. Pehlivan, E. S. (2019). Mobil Anaokuluna Devam Eden Çocuklara Uygulanan Drama Destekli Problem Çözme Eğitim Programının Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[102]. Pekdoğan, S., & Korkmaz, H. İ. (2016). An Experimental Study on Development Critical Thinking Skills via Educational Drama as a Teaching Method. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 12-21.
[103]. Petitti, D. B. (2000). Meta-Analysis, Decision Analysis, and Cost-Effectiveness Analysis: Methods for Quantitative Synthesis in Medicine (2nd ). Oxford Unıversıty Press, New York.
[104]. Pigott, T. D., & Polanin, J. R. (2020). Methodological guidance paper: High-quality meta-analysis in a systematic review. Review of Educational Research, 90(1), 24-46.
[105]. Prendiville, F., & Toye, N. (2007). Speaking and Listening Through Drama 7-11. Sage.
[106]. Rosenberg, M. S., Adams, D. C., & Gurevitch, J. (2000). Metawin: Statistical Software for Meta-Analysis (Version 2.0). MA: Sinauer Associates, Inc, Sunderland.
[107]. San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582.
[108]. Saraç, G. (2007). The Use of Creative Drama in Developing the Speaking Skills of Young Learners. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
[109]. Sarıer, Y. (2020). Aktif öğretim yöntemlerinin, matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 115-132.
[110]. Senol, O. E. N. (2011). The Effect of Creative Drama Practices in Mathematics on Primary School Students' Problem Solving Strategies, Achievement, Self-Concept and Interaction Patterns. Unpublished doctoral dissertation), Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
[111]. Sevgen, M. (2016). Yaratıcı drama yoluyla çocuklara verilen sosyal beceri eğitiminin anaokulu çocuklarının sosyal gelişimlerine ve yaratıcılıklarına etkisi, (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).
[112]. Solmaz, F. (1997). 6 Yaş Grubu Çocuklarının Alıcı Ve İfade Edici Dil Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[113]. Şen, S., & Yıldırım, İ. (2020). CMA ile Meta Analiz Uygulamaları. Anı Yayıncılık, Ankara.
[114]. Şengül, Ö. A., & Ünal, F. T. (2018). The effect of creative drama on pre-service teachers' communication skills. Journal of Kirsehir Education Faculty, 19(2), 1162-1174.
[115]. Tanrıseven, I. (2000). Using Dramatization as a Problem Solving Strategy in Mathematics, (Doctoral dissertation, Master's Thesis, İstanbul: Marmara University Institute od Educationaş Sciences).
[116]. Taşkın-Can, B. (2013). Fen öğretiminde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. İlköğretim OnlineElementary Education Online, 12(1), 120-131.
[117]. Tedik, G. (2013). İlkokul 4.Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Becerisine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
[118]. Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
[119]. Thornton, A., & Lee, P. (2000). Publication bias in meta-analysis: its causes and consequences. Journal of Clinical Epidemiology, 53(2), 207-216. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(99)00161-4
[120]. Toraman, Ç., & Ulubey, Ö. (2016). The effect of creative drama method on the attitude towards course: A meta-analysis study. Journal of Educational Sciences Research, 6(1), 87-115.
[121]. Tutal, Ö. (2019). Aktif Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Derse Yönelik Tutumlarına Ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
[122]. Türkel, A., & Öz, K. (2020). The effect of creative drama on some variables related with speaking. International Online Journal of Primary Education, 9(1), 45-62.
[123]. Ulas, A. H. (2008). Effects of creative, educational drama activities on developing oral skills in primary school children. American Journal of Applied Sciences, 5(7), 876-880.
[124]. Ulaş, A. H., Tedik, G., & Sevim, O. (2014). İlkokul 4. sınıfta uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 331-350.
[125]. Ulubey, Ö. (2018). The effect of creative drama as a method on skills: A meta-analysis study. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 63-78.
[126]. Ulubey, Ö., & Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması/The effect of creative drama on students' academic achievement: A meta-analysis study. 12(32), 195-220.
[127]. Uyar, M. Y., & Doğanay, A. (2018). Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 186-209. https://doi.org/10.17860/mersinefd.334542
[128]. Uysal, F. N. (1996). Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Çalışmalarının Sosyal Gelişim Alanına Olan Etkisinin Incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[129]. Uzunöz, F. S., & Demirhan, G. (2017). The effect of creative drama on critical thinking in preservice physical education teachers. Thinking Skills and Creativity, 24, 164-174. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.02.018
[130]. Ünveren, I. T. (2018). Dramanın Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi (Temel Eğitim I. Kademe 3. Sınıf Örneği), (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi). YÖK Ulusal Tez Merkezi).
[131]. Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Metaanaliz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1-32. http://doi.org/10.15390/EB.2014.3379
[132]. Yalçınkaya, O. C., & Adıgüzel, Ö. (2019). Okulöncesi dönemde anlatı tiyatrosu ile alıcı dil gelişimi. Elementary Education Online, 18(2), 563-583.
[133]. Yaman, E., Danaci, M. Ö., & Nuray, E. R. A. N. (2015). The effect of creativity drama on 4-5 aged of children's developmental qualities/Yaratıcı dramanın 4-5 yaş çocuklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 875-893.
[134]. Yasar, M. C., & Aral, N. (2012). Drama education on the creative thinking skills of 61-72 months old pre-school children. US-China Education Review, 6, 568-577.
[135]. Yassa, N. A. (1997). Study of the Effect of Drama Education on Social Interaction in High School Students, (Doctoral dissertation).
[136]. Yaşar, Ş., Köse, T. Ç., Nur, G. Ö. Z., & BAYIR, Ö. G. (2015). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretmeöğrenme süreçlerinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(1), 38-56. https://doi.org/10.18039/ajesi.87691
[137]. Yeterge, H. T., Demirtas, V. Y., Coskun, U. H., & Kacar, G. V. (2019). The effects of creative drama-based sensory integration training program on preschool children's selfregulating skills and visual perceptions. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5), 73-91.
[138]. Yıldırım, E. (2022). The effect of drama method on academic achievement and attitude: A comparative meta-analysis and meta-synthesis. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 8(1), 18-49. https:doi.org10.46328ijres.2696.
[139]. Yildirim, E., Tikman, F., & Senturk, M. (2022). Metaanalysis on the effectiveness of using the drama approach in social studies course. International Journal on Social and Education Sciences, 4(1), 17-33. https://doi.org/10.46328/ijonses.301
If you have access to this article please login to view the article or kindly login to purchase the article

Purchase Instant Access

Single Article

North Americas,UK,
Middle East,Europe
India Rest of world
USD EUR INR USD-ROW
Pdf 35 35 200 20
Online 35 35 200 15
Pdf & Online 35 35 400 25

Options for accessing this content:
  • If you would like institutional access to this content, please recommend the title to your librarian.
    Library Recommendation Form
  • If you already have i-manager's user account: Login above and proceed to purchase the article.
  • New Users: Please register, then proceed to purchase the article.